Daňový bonus na úroky z hypotéky. Prečítajte si, či máte nárok, v akej výške a ako ho čerpať.

23.02.2019

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je novým daňovým bonusom, ktorý sa bude môcť uplatniť v daňovom priznaní za rok 2018, ktoré sa bude podávať v roku 2019. Daňový bonus na úroky z hypotéky predstavuje daňovú úľavu a bude fungovať podobne ako daňový bonus na dieťa. 

Kto má nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky?

Daňový bonus na úroky z hypotéky budú môcť využiť všetci, ktorí spĺňajú vekovú hranicu 18-35 rokov. Ak ich priemerný mesačný príjem nie je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2018. Do tohto priemerného príjmu sa započítavajú všetky druhy príjmu, ktoré daný človek mal, tzn. príjem zo zamestnania, zo živnosti, z prenájmu, prípadne príležitostné príjmy apod. Takto spočítaný príjem sa vydelí 12timi mesiacmi a výsledkom je priemerný mesačný príjem v danom roku. V prípade, že sa jedná o hypotéku, kde sú spoludlžníkmi partneri/manželia musia obaja spĺňať tieto podmienky, pričom daňový bonus na úroky z hypotéky si môže uplatniť len jeden z nich. Poslednou podmienkou, ktorú je treba splniť je, že výška úveru musí byť maximálne 50 000 eur.

Výška daňového bonusu na úroky z hypotéky?

Výška daňového bonusu na úroky z hypotéky predstavuje 50% zo skutočne zaplatených úrokov z hypotéky, pričom maximálna hranica daňového bonusu na úroky z hypotéky je 400 eur. Ten kto spĺňa podmienky pre získanie tohto bonusu obdrží po skončení roka 2018 potvrdenie z banky o zaplatených úrokoch, ktoré bude súčasne prílohou k daňovému priznaniu.

Dokedy je možné čerpať daňový bonus na úroky z hypotéky?

Daňový bonus na úroky z hypotéky je možné čerpať päť rokov po získaní hypotéky, pričom nárok vzniká v danom mesiaci, v ktorom sa začala hypotéka úročiť. V prvom a aj poslednom roku môže teda daňovník získať len pomernú časť z daňového bonusu, prislúchajúcu počtu mesiacov, ktoré mu bola hypotéka úročená v danom roku.

Príklad:

Pán Peter dostal potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov na hypotéku v celkovej výške 1350,- Eur, úročenie hypotéky začalo v marci 2018, kedy mu bola poskytnutá hypotéka vo výške 35 000,- Eur. Aká bude výška daňového bonusu na úroky z hypotéky?

Pán Peter má nárok na 50% zo zaplatených úrokov, tj. 1350*0,5 = 675, maximálna hranica pre úroky z hypotéky je 400 eur/ročne, on má nárok na daňový bonus za 10 mesiacov, tzn. 400/12*10 = 333,34 eur. V prípade že pánovi Petrovi v daňovom priznaní vyjde výsledná daňová povinnosť nižšia ako je výška daňového bonusu na úroky z hypotéky, daňový úrad mu rozdiel vráti.

Príklad:

Pani Mária dostala potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov vo výške 3555,- Eur, za rok 2018 mala nadštandardné príjmy vo výške 33 000 eur/ročne. Hypotéka jej bola poskytnutá v januári 2018 vo výške 130 000,- Eur a od tohto mesiaca bola aj úročená. Aká bude výška daňového bonusu na úroky z hypotéky?

Pani Mária nespĺňa všetky podmienky na získanie daňového bonusu na úroky z hypotéky - poskytnutý úver je vyšší ako hranica 50 000 eur, a súčasne jej priemerný mesačný príjem je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Pani Mária tak v daňovom priznaní uvedie 0 ako sumu daňového bonusu na úroky z hypotéky.


Autor: ako-uctovat.sk