KÚPILI STE MINULÝ ROK NEHNUTEĽNOSŤ?        Vyplňte daňové priznanie priamo v tomto blogu. Máte na to už len pár dní.

31.01.2019

Existujú dva typy daňového priznania k dani  z nehnuteľností, a to:


1. Priznanie k dani z nehnuteľností - podáva sa vtedy, ak daňovníkovi vznikla u správcu dane prvá povinnosť na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, teda doposiaľ ešte nepodal žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

2. Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností - podáva sa v prípade, ak: 

 • sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
 • došlo k zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou ako je zmena druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu, resp. nebytového priestoru, 
 • daňovníkovi zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

V prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nedošlo k žiadnym zmenám týkajúcich sa nehnuteľností, daňovník nepodá daňové priznanie.

Ktorých nehnuteľností sa to týka?

 1. Stavby - dom, chata, garáž, ale aj drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné...
 2. Byty - byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor)
 3. Pozemky - záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné ...


Dokedy mám daňové priznanie odovzdať?

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2. januárom 2019 a 1. januárom (vrátane) 2020, ste povinný podať DP najneskôr do 31. januára 2020 - až na dve výnimky. Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo dražbou musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.)

Môžem byť oslobodený od platenia dane?

Zákon presne určuje, kedy a kto je od platenia dane oslobodený. Týka sa to najmä majetku štátu, samospráv, vyšších územných celkov a i. Zákon ďalej pripúšťa možnosť znížiť či odpustiť daň.

V meste Poprad správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov pre:

 • stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 64 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o 50 % daňovej povinnosti,
 • stavby na bývanie a byty držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o 30 % daňovej povinnosti,
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 64 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu o 50 % daňovej povinnosti,
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu o 30% daňovej povinnosti.

  Nárok na zníženie dane z nehnuteľností si daňovník uplatní v priznaní k dani z nehnuteľností na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. V uvedenej lehote daňovník predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane z nehnuteľností. Doklady na zníženie dane nepredkladá fyzická osoba staršia ako 64 rokov.

  V prípade, že nehnuteľnosť nadobudnete dedením alebo dražbou, uplatnite si nárok na úľavu hneď pri podaní DP.

  Ak sa na Vás vzťahujú dve alebo viac úľav súčasne, správca dane Vám prizná len jednu, a to tú, ktorá bude pre Vás výhodnejšia.

  Kedy budem daň platiť?

  Potom, ako podáte DP, mesto alebo obec Vám pošle rozhodnutie (zvyčajne v marci alebo apríli). V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti, rovnako ako všetky informácie potrebné k úhrade, a samozrejme termín do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. Zaplatiť daň (príp. jej prvú splátku) je potrebné do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto či obec pošle. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v rozhodnutí a je stanovená na 30 dní. V praxi to znamená že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na uskutočnenie platby 45 dní. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach

  Koľko budem platiť?

  Pokiaľ ide o výšku dane, tú Vám vypočíta správca dane na základe sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN - Všeobecne záväznom nariadení.

  Ak Vás zaujíma, koľko budete platiť v meste Poprad, môžete si to vypočítať podľa výmery. 


Nestihnem podať DP, dostanem pokutu?

Spodná sadzba je 5 € alebo 10 €. Horná sadzba je 3000 €, maximálne však do výšky vyrubenej dane. Takže, ak Vám bude vyrubená daň z nehnuteľností za byt povedzme 15 €, pokuta túto hranicu neprekročí. Ak okrem neskoro priznaného bytu vlastníte ešte inú nehnuteľnosť, za ktorú daň už platíte, tak sa berie do úvahy výška vyrubenej dane za všetky nehnuteľnosti

Kde mám daňové priznanie odovzdať?

Daň z nehnuteľností sú vlastne peniaze, ktoré odvádzate do obecnej alebo mestskej kasy. Z toho, komu idú peniaze, je zrejmé, že DP k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza. Takže ak bývate napr. v Košiciach a zdedíte pozemok v Nitre, DP musíte podať v Nitre. Samozrejme kvôli tomu nemusíte do Nitry cestovať. Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo si ho vypýtať na Vašom mestskom či obecnom úrade. Ak tlačivo už máte a vyplníte ho, môžete ho poslať aj poštou. Veľkým mestám môžete podať priznanie elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz. Obciam podávate väčšinou klasické papierové tlačivá poštou alebo osobne. Ak ho podávate osobne, zoberte si so sebou výpis z kataster portálu. Ak ho posielate poštou, je dobré uviesť e-mail alebo telefonický kontakt.

Miestnemu či obecnému úradu musíte tiež predložiť pri zmene vlastníctva bytu či domu alebo pozemku rôzne doklady. Daň za nehnuteľnosť môžete platiť aj v splátkach. Podrobnosti obce a mestá upravujú vo všeobecných záväzných nariadeniach.

Ako priznanie vyplniť ?

Pred tým, ako sa pustíte do vypisovania daňového priznania (DP), si pozháňajte potrebné doklady, aby ste sa pri samotnom vypisovaní nerozptyľovali. Rovnako je dôležité zistiť, aké prílohy bude potrebné s DP odovzdať.

Zo všetkého najdôležitejšie je:

1. tlačivo pre daňové priznanie. V zásade máte dve možnosti: buď si ho pôjdete vyzdvihnúť na mestský alebo obecný úrad, alebo si ho stiahnete z internetu - napr. tu:

2. Doklady, v ktorých sa nachádzajú potrebné údaje o nehnuteľnosti, bez ktorých DP nevyplníte.

Ideálny je list vlastníctva, rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, Osvedčenie o dedičstve a pod.

3. Odporúčané prílohy k daňovému priznaniu:

- ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali alebo darovali či boli obdarovaný, pripojte k DP kópiu rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
- ak ste nehnuteľnosť zdedili, priložte k DP kópiu Osvedčenia o dedičstve s vyznačenou právoplatnosťou (pečiatka s dátumom v ľavom hornom rohu),
- ak ste nehnuteľnosť nadobudli v dražbe, priložte ako prílohu kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje príklep,
- ak prebehlo majetkové vysporiadanie po rozvode, priložte rozhodnutie o povolení vkladu z katastra,
- ak máte stavebný pozemok, priložte kópiu právoplatného stavebného povolenia,
- ak ste dokončili stavbu, priložte právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo oznámenie o ukončení výstavby drobnej stavby,
- ak ste zmenili účel využitia stavby či bytu, priložte kópiu právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby či bytu,
- ak ste stavbu odstránili, priložte kópiu rozhodnutia z katastra v ktorej je táto zmena uvedená,
- ak ste sa stali nájomcom či užívateľom záhradky v záhradkárskej osade (a Vy nie ste vlastníkom pozemku a teda nemáte ho zapísaný ani v katastri), priložíte kópiu, zmluvy so záhradkárskou organizáciou o užívaní alebo zmluvy medzi starým a novým užívateľom.

zdroj: danznehnutelnosti.sk, mesto Poprad